Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đơn giải hóa một số thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ
14/09/2021 02:39
Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất nâng cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, công sức, chi phí đi lại để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đơn giải hóa một số thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ

Năm 2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm nâng cao điểm xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính trong Công an nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.
          Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị, Công an huyện, thành phố đã tích cực triển khai công tác rà soát, nghiên cứu đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất nâng cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến... nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, công sức, chi phí đi lại để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
          Hiện nay, Công an Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với 24 thủ tục hành chính trên 05 lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh; Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Phòng cháy chữa cháy; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (tổng số thời gian cắt giảm 35/122 ngày; tỉ lệ cắt giảm 29% so với thời gian quy định. 

DANH MỤC
Thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

 

      
TT Tên TTHC Thời gian thực hiện theo quy định hiện hành
 
Thời gian thực hiện tại Công an tỉnh Hà Tĩnh
1 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam tại Công an c
ấp tỉnh
 
03 ngày làm việc 02 ngày làm việc
2 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc
3 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
4 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
5 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc
6 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc
7 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
8
 
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an cấp tỉnh 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
9
 
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an cấp tỉnh 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
10
 
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ tại Công an cấp tỉnh 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
11
 
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
12
 
Cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (Trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp tỉnh 05 ngày làm việc 4 ngày làm việc
13
 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy tại Công an cấp tỉnh 10 ngày làm việc 9 ngày làm việc
14
 
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn cứu hộ tại Công an cấp tỉnh 10 ngày làm việc 9 ngày làm việc
15
 
Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở tại Công an cấp tỉnh 7 ngày làm việc 5 ngày làm việc
16
 
Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở tại Công an cấp huyện 7 ngày làm việc 6 ngày làm việc
17
 
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự tại Công an cấp huyện 05 ngày làm việc 04 ngày làm việc
18 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự tại Công an cấp huyện 04 ngày làm việc 03 ngày làm việc
19
 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự tại Công an cấp huyện 04 ngày làm việc 03 ngày làm việc
20
 
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 07 ngày làm việc 06 ngày làm việc
21
 
Đăng ký cấp biển số xe tại Công an cấp tỉnh 02 ngày làm việc 01 ngày làm việc
22
 
Đăng ký cấp biển số xe tại Công an cấp huyện 02 ngày làm việc 01 ngày làm việc
23 Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe tại Công an cấp tỉnh 02 ngày làm việc 01 ngày làm việc
24
 
Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện 02 ngày làm việc 01 ngày làm việc


           Cùng với việc đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong việc rà soát, đề nghị nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được người dân quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Tĩnh cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cụ thể: khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử; đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đăng ký thêm con dấu; đăng ký lại mẫu con dấu; đăng ký mẫu con dấu mới; lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã; thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; Cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (Trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp tỉnh; cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC….
          Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh thái độ, lễ tiết tác phong ứng xử của cán bộ chiến sĩ góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an đẹp trong lòng Nhân dân.

Nguồn: Công an tỉnh Hà Tĩnh